+90 212 672 36 38

Clean Air

yağbuharı filtre cihazı

EMIST filtreleri, tornalama ve frezeleme uygulamaları, çelik plakaları damgalayan ve presleyen makineler, endüstriyel yıkama makineleri, aşındırıcı su jetleri için tasarlanmıştır.

TEKNİK DETAYLAR

Yükseklik (mm) 890
Genişlik (mm) 550
Derinlik (mm) 600
Giriş Çapı (mm) Ø125

 

.

yağbuharı filtre cihazı

EMIST filtreleri, tornalama ve frezeleme uygulamaları, çelik plakaları damgalayan ve presleyen makineler, endüstriyel yıkama makineleri, aşındırıcı su jetleri için tasarlanmıştır.

TEKNİK DETAYLAR

Yükseklik (mm) 1375
Genişlik (mm) 760
Derinlik (mm) 792
Giriş Çapı (mm) Ø160

 

.

yağbuharı filtre cihazı

EMIST filtreleri, tornalama ve frezeleme uygulamaları, çelik plakaları damgalayan ve presleyen makineler, endüstriyel yıkama makineleri, aşındırıcı su jetleri için tasarlanmıştır.

TEKNİK DETAYLAR

Yükseklik (mm) 1915
Genişlik (mm) 770
Derinlik (mm) 870
Giriş Çapı (mm) Ø200 

 

.

yağbuharı filtre cihazı

EMIST filtreleri, tornalama ve frezeleme uygulamaları, çelik plakaları damgalayan ve presleyen makineler, endüstriyel yıkama makineleri, aşındırıcı su jetleri için tasarlanmıştır.

TEKNİK DETAYLAR

Yükseklik (mm) 2253
Genişlik (mm) 797
Derinlik (mm) 922
Giriş Çapı (mm) Ø250 

 

.

EMIST bir EKONN A.S. Markasıdır © 2024

TEKNİK BİLGİLER

TÜM ÜRÜNLER

KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metni


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)
AYDINLATMA METNİ
 
EMİST bir EKONN Filtre A.Ş markasıdır. 
İşbu Web Sayfası Aydınlatma Metni, Orhangazi Mah. 1720 Sokak No:1 Esenyurt 34538 Istanbul adresinde mukim bulunan Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden EMİST - EKONN A.Ş olarak; sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz ve info
æemist.com.tr maili aracılığıyla tarafınızca yapılan başvuru, öneri veya şikayet kapsamında elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir ve koruma altındadır.
 
İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.
 
A. KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Şirket’imiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin sosyal medya hesapları, web sitesi ve info mail aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikayetler için Şirketimizle iletişime geçen kişilerin tarafımızla paylaşmış oldukları kişisel verileri Şirket’imizin taraf olduğu sözleşmelerin ifası ve ticari olarak faaliyetlerini sürdürübilmesi, talep ve şikayetlerin tespit edilerek müşteri memnuniyetinin oluşturulabilmesi meşru menfaatine dayalı olarak aşağıdaki koşullar kapsamında EKONN A.Ş tarafından işlenmektedir.
 
B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz EKONN A.Ş tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:
 
1. Soru, talep ve başvurulara cevap verilebilmesi, gerektiğinde kişiyle iletişime geçilebilmesi,
2. Müşteri şikayetlerinin alınması ve cevaplanması,
3. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu,
4. Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi verilmesi,
5. Sair her türlü yasal zorunlulukların yerine getirilmesi.
 
C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz, EKONN A.Ş‘nin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde;
 
1. Şirketimizin ilgili birimlerine, hukuki işlem gerekliliği doğması halinde Şirketimiz avukatlarına, ve
2. Adli ve idari makamlara, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
Aktarılabilecektir.
 
D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini içeren dilekçeyi, Orhangazi Mah. 1720 Sokak No:1 Esenyurt 34538 Istanbul adresine noter kanalıyla ulaştırabilirler.
 
6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 
AÇIK RIZA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca EKONN A.Ş’ye bildirdiğim her türlü kişisel bilginin Şirket tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin web adresindeki bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı Şirket nezdindeki kişisel verilerimi wwww.emist.com.tr adresindeki bilgilendirme formunda/ aydınlatma metninde açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirket tarafından sistemlerine kaydedileceğine, depolanacağına, muhafaza edileceğine, yasal gerekler nedeniyle güncelleneceğine ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde yurtiçi ve yurtdışı 3. kişilere açıklanabileceğine/devredilebileceğine, ve her halde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebileceğine muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.
 
Şirketin, kişisel verilerimi Türkiye’de ve yurtdışında bulunan iştiraklerine, resmi makamlara aktarabileceğine muvafakat ettiğimi ve verilerimin işlenmesinden önce yeterli ve detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, bu nedenle özgür irademle bu hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

EMİST bir EKONN A.Ş markasıdır. 

ONLINE KATALOG REFERANSLAR